RODO

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest ENERGIATEL Sp. z o.o. z siedzibą w 99-300 KUTNO, ul. PODRZECZNA 38, REGON 361836836, NIP 7752648256
 2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres: iod@energiatel.pl
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie w celu realizacji umów głównych zawartych z administratorem danych zgodnie z jego działalnością.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 5. Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości dalszej współpracy z Administratorem Danych.;
 6. Każdemu przysługuje prawo do:
 • dostępu do jego danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej oraz roszczeń reklamacyjnych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 1. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;
 4. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.